sunrise limonade

Disclaimer

Disclaimer

Sunrisefrisdranken.nl, gevestigd te Rotterdam.
Vragen met betrekking tot deze website kunnen worden gericht aan:

Jan Hendriks
Lijsterbeslaan 70
3053 NL Rotterdam
Nederland

Tel: +31 (0) 10 422 81 90

Mob: +31 (0) 6 50 21 25 05

info@sunrisefrisdranken.nl

Artikel 1 Gebruiksovereenkomst

1.1 Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Sunrisefrisdranken en de bezoeker van de website (hierna: “de gebruiker”).
Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen.
U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik.
Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden website/informatie

2.1 Alle informatie, teksten (zoals specificaties, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s,
producten en/of diensten (hierna: “de informatie”) die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Sunrisefrisdranken,
of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

2.2 U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen,
uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Sunrisefrisdranken,
het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
2.3 Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden
en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Artikel 3 Linking en framing

3.1 Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Sunrisefrisdranken bevindt
of via de link naar de website van Sunrisefrisdranken wordt gestuurd.

3.2 Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie
van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan de informatie die op of via deze website wordt aangeboden onvolkomenheden van allerlei aard,
zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten.
Sunrisefrisdranken kan u niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet is.
Sunrisefrisdranken kan verder niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie.
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een e-mail te richten aan info@Sunrisefrisdranken.nl.

4.2 Sunrisefrisdranken is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade,
waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of opbrengsten, persoons- en zaakschade,
immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website,
met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Sunrisefrisdranken van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

4.3 Sunrisefrisdranken is tot slot niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website,
daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 5 Links naar andere websites

5.1 Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s.
Sunrisefrisdranken heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Artikel 6 Privacy

6.1 Sunrisefrisdranken respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Sunrisefrisdranken zal de persoonsgegevens van de gebruiker
verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Sunrisefrisdranken is in te zien.
De gebruiker stemt in met het op deze wijze verwerken van zijn persoonsgegevens.

6.2 Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker hanteert Sunrisefrisdranken passende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 7 Uitsluiting

7.1 Sunrisefrisdranken heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

7.2 Indien u één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Sunrisefrisdranken,
heeft Sunrisefrisdranken het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet.

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
In afwijking hiervan is Sunrisefrisdranken bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden.
indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

Uw Ervaring of Herinnering delen?

Wij zijn opzoek naar leuke verhalen of beelden die te maken hebben met Sunrise frisdranken. Heeft u nog een flesje, dopje, etiket, reclamemateriaal of een mooi verhaal wat u zou willen delen. Neem dan contact met ons
op. Dan zullen wij ervoor zorgen dat dit op de website verschijnt.

Contact

mmm...dat smaakt!

Reacties

Lees diverse verhalen
over herinneringen of
ervaringen met Sunrise frisdranken.

» Lees verder

Contact

Sunrise Frisdranken

Dhr. J.Hendriks
Lijsterbeslaan 70
3053 NL, Rotterdam

06 50 21 25 05

info@sunrisefrisdranken.nl

© Sunrise 1898-1978, Alle rechten voorbehouden