sunrise limonade

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze website is samengesteld door Sunrise, statutair gevestigd te Rotterdam

Toegestaan gebruik
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.sunrisefrisdranken.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Sunrise. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Sunrise en/of derden.
  2. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal beschikbaar op deze website
  3. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website
  4. Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunrise, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Sunrise, waarbij de website buiten de kaders van een andere website verschijnt) aan te brengen, indien Sunrise daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@sunrisefrisdranken.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Sunrise zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de website van Sunrise is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Sunrise, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Sunrise wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Sunrise en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Sunrise in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sunrise BV.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Sunrise is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website van Sunrise zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Sunrise is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Sunrise is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Sunrise worden aangeboden.

Sunrise garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Sunrise garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreke. Sunrise tracht bij iedere verwijzing op de website naar een artikel of externe website de bron te vermelden.
U vrijwaart Sunrise voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige
Sunrise behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Sunrise en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Uw Ervaring of Herinnering delen?

Wij zijn opzoek naar leuke verhalen of beelden die te maken hebben met Sunrise frisdranken. Heeft u nog een flesje, dopje, etiket, reclamemateriaal of een mooi verhaal wat u zou willen delen. Neem dan contact met ons
op. Dan zullen wij ervoor zorgen dat dit op de website verschijnt.

Contact

mmm...dat smaakt!

Reacties

Lees diverse verhalen
over herinneringen of
ervaringen met Sunrise frisdranken.

» Lees verder

Contact

Sunrise Frisdranken

Dhr. J.Hendriks
Lijsterbeslaan 70
3053 NL, Rotterdam

06 50 21 25 05

info@sunrisefrisdranken.nl

© Sunrise 1898-1978, Alle rechten voorbehouden